Detská mozgová obrna

Detská mozgová obrna (DMO) je diagnóza na celý život

Detská mozgová obrna je závažné neurologické ochorenie. Ide o poškodenie, ktoré sa veľmi výrazne podieľa na vzniku kombinovaných postihnutí. Spravidla okrem telesného postihnutia bývajú narušené aj komunikačné schopnosti, zmyslové vnímanie, často ide aj o mentálne postihnutie a poruchy učenia a správania. Je to neprogresívne postihnutie s možnosťou zmeny determinovanej vývinom a zrením centrálnej nervovej sústavy. Vzniká z poškodenia mozgu pred jeho „dozretím“. Deti s DMO sú ležiace, s výraznými pohybovými ťažkosťami. Väčšinou sú odkázané na celodennú pomoc iných ľudí aj v dospelom veku.

Príčiny vzniku DMO

Pred narodením môže byť DMO následkom ochorenia mamičky počas tehotenstva, nedostatočná výživa plodu, röntgenové žiarenie, nadmerné duševné zaťaženie tehotnej mamičky, inkompatibilita Rh faktorov, genetické činitele rodičov, rubeola prekonaná u mamičky počas tehotenstva, ľadvinové ochorenia a poruchy krvného obehu u mamičky, vedúce k hypoxii plodu.

Počas pôrodu ochorenie môžu spustiť komplikácie pri pôrode, nedonosenosť či prenosenosť plodu.

Po narodení dieťatka môžu byť príčinou vzniku detskej mozgovej obrny všetky infekcie bábätka do veku asi 6 mesiacov, keď ešte nie je vytvorená hematoencefalická bariéra a pri infekcii tak prenikajú toxíny bez prekážky z krvi do mozgu.

DMO sa prejavuje spastickou alebo nespastickou formou.

Spastická forma DMO

znamená, že svaly majú patologicky trvalé zvýšený svalový tonus (napätie). Vyskytuje sa v týchto variáciách:

Nespastická forma DMO

znamená, že svaly majú trvalé patologicky znížený svalový tonus. Vyskytuje sa v týchto variáciách:

Charakteristické príznaky DMO (pre všetky formy)

Z rôznorodosti prejavov a ťažkostí spojených s touto diagnózou vyplýva, že deti potrebujú multidisciplinárnu starostlivosť, čo vyžaduje spoluprácu detského neurológa, psychológa, logopéda, ortopéda a rehabilitačného pracovníka. Deti s DMO vyžadujú často individuálny prístup pri vzdelávaní a zaradení do bežného života, na čom sa podieľajú v spolupráci psychológ a špeciálny pedagóg.